Педагогіка Хортингу

Мета виховної роботи засобами хортингу - формування особистості вихованця гуртка хортингу, як громадянина і цілеспрямованої людини на здоровий спосіб життя, відданої своєму улюбленому виду спорту - українському нацiональному виду спорту хортинг. Звiдси - завдання, які вирішуються у процесі виховної діяльності:

- оздоровлення вихованцiв, виховання стійкого iнтересу i цілеспрямованості у спорті, наполегливості, працьовитості, почуття міри;

- формування позитивних якостей характеру, здорових iнтересів i потреб;

- прищеплення потрiбних гігієнічних навичок, дисциплінованості.

Виховна робота також проводиться у процесі навчально-оздоровчих занять i зборiв, оздоровчо-туристичних та виховних заходів, навчання, змагань, а також у вільний від занять час.

Національною програмою патрiотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовностi та змiцнення моральних засад суспільства поставлено ряд завдань: утвердження високих моральних цінностей, політичної культури та трудової моралi, збереження повноцінного фізичного розвитку учнів, попередження злочинності, запобігання інформації, що містить у собі елементи асоціальної поведінки, насильства, жорстокостi, порнографiї, пропаганди наркогенних речовин.

     Концепцiя виховання дiтей та молоді у нацiнальній системі освіти визначила систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що надiлена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

     Виховання органічно поєднане з процесом навчання вихованців, опанування основами наук, багатством національної і світової культури.

     Пріоритетним є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розумiє традиції свого народу.

     Успіх виховного процесу залежить від відносин мiж педагогом i вихованцем, якi повиннi будуватися на основi співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

     Педагог закладу і вихованець - рівноправні суб'єкти навчально-виховної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі виховання.

     Підвищенню результативностi виховної роботи у навчальному закладі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технолоiй.